Menu
Over Schildermijtje

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Logo officieelIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Onder ‘Schildermijtje’ wordt verstaan:

Schildermijtje gevestigd te (3601 HJ) Maarssen, aan de Kortelaan 9,

geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 63030438.

Telefoonnummer: 0613756422

E-mailadres: info@schildermijtje.nl

Btw-identificatienummer: NL002266130B26

1.2 Onder Schildermijtje website wordt verstaan: www.schildermijtje.nl

1.3 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

1.4 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.5 Dag: kalenderdag;

1.6 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.7 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.8 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

1.12 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Schildermijtje en consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.13 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Schildermijtje en een koper.

1.14 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.15 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de Schildermijtje website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van Schildermijtje, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de Schildermijtje website.

Artikel 2 – Algemene bepalingen 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de Schildermijtje website tussen Schildermijtje en consument. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De consument verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van het (privacy statement) en stemt in met de wijze waarop Schildermijtje zijn/haar persoonsgegevens verwerkt. Schildermijtje zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

2.3 De consument is verplicht de correcte adresgegevens door te geven via de website en blijft de consument aansprakelijk voor de door de consument bestelde schilderijen die op het adres zijn afgeleverd.

2.4 Na goedkeuring, door betaling, verbindt de klant zich tot afname van de door hem bestelde schilderijen.

2.5 De consument heeft, ondanks deze verbintenis, het recht om 1x aanpassingen aan te geven. Bij meer dan 1 aanpassingen zal er een financiële bijdrage worden gevraagd. Onjuistheden door Schildermijtje, bijvoorbeeld het schrijven van verkeerde namen, worden niet meegerekend bij aanpassingen.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de Schildermijtje website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 De consument kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de Schildermijtje website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand na betaling van uw bestelling. Schildermijtje is gerechtigd bestellingen de weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Schildermijtje dit mee binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling en zal het geld geretourneerd worden of zal de opdracht worden doorgesproken en zal Schildermijtje met de koper tot een overeenkomst komen zodat de opdracht alsnog gemaakt kan worden.

3.4 Omdat alle schilderijen voor de consument worden gepersonaliseerd is retourneren niet mogelijk zonder aanwijsbare tekortkoming door Schildermijtje. Door betaling van de aankoop gaat u akkoord met de door Schildermijtje aangenomen opdracht.

3.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de Schildermijtje website.

3.6 De koper gaat akkoord, na betaling, met de creatieve vrijheid van Schildermijtje. De ondernemer geeft echter de consument een Schildermijtje goed te keuren door een foto te sturen via de mail. De consument heeft het recht om 1x aan te passen, zie artikel 2.5.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de Schildermijtje website worden uitgedrukt in euro’s. De uiteindelijke prijzen (laatste stap) zijn zonder BTW vanwege de KOR regeling en inclusief de gekozen verzendkosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten.

4.2 De consument dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden: overboeken of een betaalverzoek per WhatsApp.

4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de Schildermijtje website en/of in de bevestigingsmail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt Schildermijtje zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. De consument wordt door Schildermijtje hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consument overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Artikel 5 – Levering

5.1 De levertijd van Schildermijtje is 3 weken (21 dagen). Deze tijd gaat in vanaf de bevestigingsmail van Schildermijtje aan de consument. Schildermijtje dient de bevestigingsmail de dag van de aanvraag of de dag na de aanvraag te versturen aan de consument.

5.2 Schildermijtje verbindt zich jegens de consument om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

5.3 Schildermijtje verbindt zich om de bestelling aan de consument te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door Schildermijtje aangegeven op de Schildermijtje website.

5.4 Na goedkeuring van de bestelling door de consument, zal het Schildermijtje zo spoedig mogelijk worden afgeleverd via de post binnen de beoogde leveringstermijn van twee (2) dagen.

5.5 De door Schildermijtje genoemde aflevertermijn van de bestelling op de Schildermijtje geld slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als fatale leveringstermijn.

5.6 Schildermijtje zal de consument zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de aangegeven termijn (21 dagen) afgeleverd kan worden.

5.7 Bij overschrijding van een levertermijn van 21 dagen (3 weken) na de bestelling heeft de consument het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging-, winst of omzetschade van de consument.

5.8 Indien er formaten niet direct kunnen worden geleverd, zal Schildermijtje op de Schildermijtje website aangeven wanneer de formaten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.

5.9 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door de consument is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door Schildermijtje is bevestigd middels de bevestigingsmail aan het opgegeven e-mailadres van de consument.

5.10 Het afleveren van de bestellingen binnen Nederland heeft Schildermijtje uitbesteed aan PostNL.

5.11 De verzendkosten voor een mini bedraagt €7,-.. De verzendkosten voor klein en middel bedragen €10,-. De verzendkosten voor groot en mega zijn €15,-. In geval van cadeauversie komt er €2,95 bij.

Artikel 6 – Garantie

6.1 De producten die Schildermijtje leveren dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de Schildermijtje website.

6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de Schildermijtje website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het Schildermijtje schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van Schildermijtje staan vermeld in de algemene voorwaarden).

6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de Schildermijtje website, heeft de koper het recht het Schildermijtje kosteloos terug te zenden aan Schildermijtje. De consument heeft recht op kosteloos herstel van het product of bij onherstelbare schade een nieuw Schildermijtje. De consument heeft hier recht op nadat het beschadigde Schildermijtje is ontvangen op het adres van de ondernemer.

6.4 Schildermijtje is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het schilderij in het geval van nalatig onderhoud of onjuist gebruik van het schilderij.

6.5 Schildermijtje raadt aan het schilderij niet te hangen op een plek waar veel zon is. Daarnaast is het Schildermijtje niet geschikt voor buiten.

Artikel 7 – Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de consument over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de consument.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Schildermijtje draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat de consument de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.

8.2 De consument is niet bevoegd de schilderijen, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

Artikel 9 – Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Het is de consument derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Schildermijtje (bijvoorbeeld door het kopiëren van de schilderijen).

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks het feit dat Schildermijtje zeer zorgvuldig is ten aanzien van correctie, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de Schildermijtjes op de Schildermijtje website, is Schildermijtje niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op de website en/of bevestigingsemail. Schildermijtje behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te alle tijde recht te zeten.

10.2 Voor de schade die de consument mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de Schildermijtje website, dan wel tussen Schildermijtje en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is Schildermijtje niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Schildermijtje.

10.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Schildermijtje voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. Schildermijtje is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van de consument.

10.4 De consument is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde schilderijen te onderzoeken of Schildermijtje overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Schildermijtje terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering, via email naar info@schildermijtje.nl in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Schildermijtje geacht aan haar verplichtingen van de overeenkomst te hebben voldaan.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1 Herroepingsrecht is niet van toepassing op de geleverde Schildermijtjes. Dit komt doordat de Schildermijtjes duidelijk persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1 Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Schildermijtje. De persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig afhandelen van de bestelling..

12.2 Persoonsgegevens zullen door Schildermijtje niet worden verstrekt aan derden, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door de consument (bijvoorbeeld voor promotie zoals Facebook of de blog) of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan Schildermijtje kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Schildermijtje niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Schildermijtje is niet gehouden de verplichtingen jegens de consument na te komen dan wel kan Schildermijtje de verplichtingen jegens de consument opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben Schildermijtje en de consument het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan Schildermijtje de consument de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.

13.2 Schildermijtje is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Schildermijtje voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

Artikel 14 – Toepasselijkheid

14.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Schildermijtje en de consument is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

Artikel 15 – Klachtenregeling en geschillen

15.1 Indien u een klacht heeft over door ons geleverde producten dan horen wij dat graag van u. Bij klachten verzoeken wij u dan ook vriendelijk met ons contact op te nemen via: info@schildermijtje.nl. De klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.3 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.